Publikacje

Numer 1/2017

         1. Dr inż. Bolesław BUDZISZ,  Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych dla biegłych sądowych 

Streszczenie: Współczesna gospodarka rynkowa, wszystko to, co posiada przedsiębiorstwo, w tym gospodarstwo rolne traktuje jako zasób. Istotnym elementem zasobu są wszelkiego rodzaju nieruchomości, a w odniesieniu do gospodarstw rolnych w szczególności użytki rolne. Wpływają one na rozwój gospodarczy i społeczny, przyrost produktu krajowego brutto, a także na możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Aby móc podejmować racjonalne i efektywne decyzje należy dysponować wiedzą z zakresu wyceny nieruchomości. Kwestie te przybliża niniejszy artykuł. Zawarto w nim zagadnienia dotyczące podejść do wyceny i występujących w ich obrębie metod wyceny nieruchomości rolnych zabudowanych zarówno budynkami i budowlami, jak i stawami rybnymi.

        2. Dr Michał KRZEWICKI, Szacowanie wysokości wynagrodzenia w prawie autorskim

Streszczenie : Prawo do wynagrodzenia stanowi jedno z trzech podstawowych praw twórcy i wraz z prawem do korzystania i rozporządzania utworem stanowi trzon praw autorskich[1]. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego za korzystanie z majątkowych praw autorskich ma znaczenie przede wszystkim wówczas, gdy w umowie nie określono wysokości tego wynagrodzenia. W takim przypadku, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.- dalej pr.aut.), wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.

        3. Inż. Adam Dziewiecki Umowa o roboty budowlane.

Streszczenie: Zgodnie z art. 648 § 1 Kodeksu cywilnego, umowa o roboty budowlane powinna być sporządzona w formie pisemnej. Ma to na celu zabezpieczenie interesów zarówno zleceniodawcy, jak też zleceniobiorcy. Określając rodzaj prawny umowy, należy pamiętać, aby dotyczyła ona konkretnego efektu, a nie działania. Dlatego najlepszym rodzajem porozumienia w takim wypadku jest umowa o roboty budowlane lub o dzieło. W rezultacie, w dokumencie powinny znajdować się odwołania do przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących tego rodzaju umów.